Gebruikersvoorwaarden

Als je gebruik maakt van Team Talento, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemeen

 1. Team Talento is een initiatief van CWG Media B.V. in Enkhuizen

Abonnementen

 1. Een abonnement wordt afgesloten voor een periode van 12 maanden. Dit is niet gebonden aan schooljaren. Als je bijvoorbeeld op 1 november een abonnement afsluit, kun je Team Talento gebruiken tot en met 31 oktober van het volgende jaar.
 2. Een "Talento-abonnement voor het hele team" wordt afgesloten voor de hele school. Het is gekoppeld aan het BRIN-nummer van de organisatie. Alle vestigingen onder dit BRIN-nummer mogen gebruik maken van Team Talento.
 3. Een "Talento-abonnement voor jezelf" wordt afgesloten voor één leerkracht en mag door deze leerkracht in zijn/haar groep gebruikt worden. Het is niet toegestaan het account te delen met collega-leerkrachten.
 4. Een abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij het uiterlijk één maand voor de afloopdatum opgezegd wordt.
 5. Abonnementen kunnen schriftelijk opgezegd worden (per e-mail of per post). Je krijgt hiervan altijd een bevestiging voor je eigen administratie.
 6. Na opzegging kan Team Talento nog gebruikt worden tot de afloopdatum van het lopende abonnement. Daarna wordt de toegang automatisch afgesloten.

Proefabonnementen

 1. Een proefabonnement wordt afgesloten voor de duur van een maand, tenzij bij het aangaan van het proefabonnement anders is vermeld.
 2. Een proefabonnement wordt niet automatisch verlengd en vervalt automatisch na de afloopdatum.
 3. Tijdens de proefperiode kan het proefabonnement automatisch opgewaardeerd worden tot een volwaardig abonnement zoals hierboven beschreven.

Gebruiksrecht

 1. Team Talento mag alleen gebruikt worden door medewerkers van de organisatie waarvoor besteld is, en alleen voor onderwijs aan leerlingen die aan deze organisatie verbonden zijn.
 2. Je mag geen accounts aanmaken voor mensen die niet werkzaam zijn op de organisatie waarvoor het abonnement is afgesloten.
 3. Het is niet toegestaan om accounts aan te maken voor ouders of leerlingen, ten behoeve van thuisgebruik. Hier moet een apart (individueel) abonnement voor afgesloten worden.
 4. Leerlingen mogen Team Talento alleen thuis gebruiken via de speciale leerlingwebsite op www.teamtalento.nl/kids.

Ondersteuning, garantie en aansprakelijkheid

 1. Je hebt recht op volledige technische ondersteuning zolang je een actief en betaald Team Talento abonnement hebt.
 2. CWG Media garandeert dat Team Talento vrij is van welke gebreken ook.
 3. CWG Media garandeert een goede werking van Team Talento op de nieuwste versies van moderne browsers. De website werkt op computers/digiborden met Windows, Mac OSX, Linux en op tablets (Android en iOS).
 4. Als de website niet voldoet aan deze garantie, zal CWG Media binnen redelijke termijn zorgdragen voor herstel.
 5. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek te wijten is aan omstandigheden buiten de invloed van CWG Media, die niet door CWG Media opgelost kunnen worden (bijvoorbeeld een gebrek in de internetverbinding).
 6. Als er een gebrek optreedt in Team Talento, is de aansprakelijkheid van CWG Media beperkt tot herstel van de zaak, of terugbetaling van de abonnementsprijs van het huidige abonnementsjaar.
 7. CWG Media is niet aansprakelijk als de schade te wijten is aan opzet, grove schuld of verwijtbaar handelen van de onderwijsinstelling.
 8. CWG Media doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Team Talento altijd bereikbaar is, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van de website.
 9. CWG Media aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in Team Talento zou kunnen voorkomen.
 10. Het volgen van de workshops op Team Talento is geheel op eigen risico van de gebruiker. CWG Media aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het uitvoeren van een bepaalde activiteit die op Team Talento wordt aangeboden.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

 1. Alle content op Team Talento is ontwikkeld door en eigendom van CWG Media B.V.
 2. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde content mag worden verveelvoudigd, ingesloten op een andere website of buiten deze website om openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door digitale kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CWG Media B.V.
 3. CWG Media B.V. heeft, voor zover nodig, het gebruik van materiaal van derden op deze website afgestemd met de rechthebbenden (b.v. middels een muzieklicentie van Buma/Stemra).